Làm thế nào để giải thích khoảng trống việc làm trong CV của bạn? – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/Addressing-Employment-Gaps-in-Resume.png
Làm thế nào để giải thích khoảng trống việc làm trong CV của bạn?