Gợi ý giải pháp

từ chối công ty cũ

Gợi ý giải pháp cho công ty cũ nếu có thể

Duy trì mối quan hệ