Duy trì mối quan hệ

từ chối công ty cũ

Cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty cũ

Lựa chọn cách thức giao tiếp
Gợi ý giải pháp