Lựa chọn cách thức giao tiếp

từ chối công ty cũ

Lựa chọn cách thức giao tiếp phù hợp

Tôn trong người đối diện
Duy trì mối quan hệ