Tôn trong người đối diện

từ chối công ty cũ

Sự tôn trọng là cơ sở cho mọi mối quan hệ

Tự tin và quyết đoán
Lựa chọn cách thức giao tiếp