Tự tin và quyết đoán

từ chối công ty cũ

Hãy tự tin và quyết đoán vì bạn sẽ không có cơ hội để làm lại

Bạn cần tìm kiếm một lý do hợp lý
Tôn trong người đối diện