Bạn cần tìm kiếm một lý do hợp lý

từ chối công ty cũ

Bạn cần tìm kiếm một lý do hợp lý khi từ chối quay lại làm việc

Môi trường làm việc
Tự tin và quyết đoán