Môi trường làm việc

từ chối công ty cũ

Ai cũng muốn tìm kiếm một môi trường làm việc lý tưởng

Từ chối không dễ dàng
Bạn cần tìm kiếm một lý do hợp lý