Từ chối không dễ dàng

từ chối công ty cũ

Từ chối chưa bao giờ là một điều dễ dàng

từ chối công ty cũ
Môi trường làm việc