làm việc

sai vặt nơi công sở

Hãy ưu tiên hoàn thành công việc của bản thân

cả nể
tôn trọng đồng nghiệp