làm sao để từ chối sếp sai vặt Blog TopCV

sai vặt nơi công sở
làm sao để từ chối sếp sai vặt Blog TopCV
cả nể