ky-su-nhung.4

Kỹ sư nhúng

Với kỹ sư nhúng thì kỹ năng mềm là không thể thiếu

Kỹ năng chuyên môn cần có để làm kỹ sư nhúng
ky-su-nhung.5