Công việc của kỹ sư nhúng là gì?

Kỹ sư nhúng

Công việc của kỹ sư nhúng là gì?

Kỹ sư nhúng là gì?
Kỹ năng chuyên môn cần có để làm kỹ sư nhúng