Kỹ năng chuyên môn cần có để làm kỹ sư nhúng

Kỹ sư nhúng

Kỹ năng chuyên môn cần có để làm kỹ sư nhúng

Công việc của kỹ sư nhúng là gì?
Với kỹ sư nhúng thì kỹ năng mềm là không thể thiếu