ANH DAI DIEN

kỹ sư cơ khí mới ra trường
Công việc của kỹ sư cơ khí