ky-nang-lap-ke-hoach

Kỹ năng lập kế hoạch là gì? Làm sao để xây dựng kế hoạch hiệu quả?
Working through his plans, ideas and proposals