Tìm kiếm ứng viên thông qua mạng xã hội

Chia sẻ kinh nghiệm săn ứng viên IT

Mạng xã hội là một kênh hiệu quả để tiếp cận ứng viên IT

Tìm kiếm ứng viên qua website tuyển dụng
Sàng lọc hồ sơ