Điểm giống nhau giữa kiến tập và thực tập

Kiến tập là gì

Cả kiến tập và thực tập đều giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và kiến thức thực tế

Sinh viên thực tập được tham gia vào công việc thực tế
Thu nhập là khác biệt rõ rệt giữa kiến tập và thực tập