không đi thực tập có sao không

không đi thực tập có sao không