không đi thực tập có sao không

không đi thực tập có sao không
không đi thực tập có sao không