Không biết vẽ có nên học thiết kế đồ hoạ hay không?

Không biết vẽ có nên học thiết kế đồ hoạ hay không?

Không biết vẽ có nên học thiết kế đồ hoạ hay không?

32-1