Khám phá cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về Công nghệ thông tin của Việt Nam: “Người trong muôn nghề – Ngành IT có gì?”

Khám phá cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về Công nghệ thông tin của Việt Nam: "Người trong muôn nghề - Ngành IT có gì?"

Khám phá cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về Công nghệ thông tin của Việt Nam: “Người trong muôn nghề – Ngành IT có gì?”