Interview là gì?

Interview là gì? Tìm hiểu các kỹ thuật phỏng vấn phổ biến

Interview là gì?

Kỹ thuật phỏng vấn bằng câu hỏi đóng dễ dàng thu thập thông tin hơn
Có nhiều phương pháp được áp dụng để khai thác khả năng ứng viên khi phỏng vấn