Kỹ thuật phỏng vấn giúp HR đánh giá đúng về ứng viên

Interview là gì? Tìm hiểu các kỹ thuật phỏng vấn phổ biến

Kỹ thuật phỏng vấn giúp HR đánh giá đúng về ứng viên

Phỏng vấn cấu trúc được nhiều HR áp dụng 
Kỹ thuật phỏng vấn bằng câu hỏi đóng dễ dàng thu thập thông tin hơn