interpersonal-skills

skill-3
Kỹ năng lắng nghe và phản hồi rất cần thiết trong môi trường công việc