Thuyết phục và đàm phán là nhóm kỹ năng quan trọng trong interpersonal skills

Thuyết phục và đàm phán là nhóm kỹ năng quan trọng trong interpersonal skills

Kỹ năng hợp tác sẽ giúp quá trình làm việc được suôn sẻ hơn
Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua việc sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể