Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua việc sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể

Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ thể hiện qua việc sử dụng cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể

Thuyết phục và đàm phán là nhóm kỹ năng quan trọng trong interpersonal skills
Trong môi trường làm việc, bạn cần có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản