CVvsResume

Hai khái niệm không giống nhau: “Curriculum Vitae” và “Resume” – topcv