Giảng đường doanh nghiệp: Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn cho sinh viên UEB

Giảng đường doanh nghiệp: Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn cho sinh viên UEB