“ ECHOES 2020” – CUỘC THI NÓI TIẾNG ANH TOÀN THÀNH PHỐ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG

“ ECHOES 2020” - CUỘC THI NÓI TIẾNG ANH TOÀN THÀNH PHỐ CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG