Nhân sự ngành CNTT

dự báo ngành CNTT 2023 Blog TopCV

Phần lớn nhân sự ngành CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu việc làm

Tình trạng thiếu nhân lực
Tìm kiếm nhân sự chất lượng cao