Đối phó thế nào với những câu hỏi phỏng vấn “kỳ cục”?

Đối phó thế nào với những câu hỏi phỏng vấn "kỳ cục"?