Nội dung trong CV ngắn gọn, rõ ràng

CV xin việc cho Designer

Nội dung trong CV ngắn gọn, rõ ràng

Tránh sử dụng CV của designer là bản word màu sắc đen trắng
CV-cho-Des