COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE “HỊN” NHẤT TỚI HẾT 31/05

Khóa học online 1920x800

Coursera là một công ty công nghệ giáo dục chuyên cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (massive open online course – MOOC). Công ty được thành lập bởi hai giáo sư khoa học máy tính Andrew Ngô Ân Đạt và Daphne Koller thuộc Đại học Stanford. Coursera hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới để cung cấp một số khóa học trên mạng của các trường này cho người đăng ký, các khoá học có thể thuộc ngành khoa học kỹ thuật, nhân văn học, y học, sinh học, khoa học xã hội, toán học, kinh tế học, khoa học máy tính và một số lĩnh vực khác.

>> Xem thêm: 100 khóa học trực tuyến miễn phí từ Đại học Harvard 2020

Hiện nay Coursera đang mở miễn phí 86 khóa học online chất lượng nhất tới hết 31/05, với các lĩnh vực như: Kinh doanh, Content, Marketing, Tài chính, Phát triển cá nhân, Ngôn ngữ, Khoa học xã hội, Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, Công nghệ, AI,….

1. KINH DOANH – MARKETING – FINANCE

COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE "HỊN" NHẤT TỚI HẾT 31/05
 • Marketing Analytics: https://bit.ly/2K1Yvik
 • The Strategy of Content Marketing: https://bit.ly/3efJWpa
 • Personal & Family Financial Planning: https://bit.ly/2VqFz1U
 • Managing the Company of the Future: https://bit.ly/3cpx66f
 • Becoming a changemaker: Introduction to Social Innovation: https://bit.ly/2K1LipC
 • Communication Strategies in the Virtual Age: https://bit.ly/2yWFn30
 • Design: Creation of Artifacts in Society: https://bit.ly/2RzuD0N
 • The Science of Success: What Researchers Know that You Should Know: https://bit.ly/3b32Y08
 • Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups: https://bit.ly/34wWlR1
 • New Models of Business in Society: https://bit.ly/2XxXjLI
 • Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills: https://bitly.com.vn/SFr35
 • The Manager’s Toolkit: A Practical Guide to Managing People at Work: https://bitly.com.vn/YbyVJ
 • Social Media Marketing Specialization: https://bitly.com.vn/bKmmE
 • Innovation Management: https://bitly.com.vn/3Gid5

2. PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN – PSYCHOLOGY

COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE "HỊN" NHẤT TỚI HẾT 31/05
 • De-Mystifying Mindfulness: https://bit.ly/3ejCOYL
 • Think Again I: How to Understand Arguments: https://bit.ly/2VtmTP0
 • The Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs: https://bit.ly/3b6fE6m
 • Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential: https://bit.ly/2V2zVnG
 • Healing with the Arts: https://bit.ly/2wArgPX
 • Introduction to Personal Branding: https://bit.ly/3bgW6vW
 • Creative Problem Solving: https://bit.ly/3a3ARwk
 • Exploring Emerging Technologies for Lifelong Learning and Success: https://bit.ly/34vFNcl
 • Creative Thinking: Techniques and Tools for Success: https://bit.ly/2Rvfdun
 • Sit Less, Get Active: https://bit.ly/2K1ztA0
 • How to Write a Resume (Project-Centered Course): https://bit.ly/2JXjJhn
 • Successful Career Development: https://bit.ly/3egLEqd
 • Converting Challenges into Opportunities: https://bit.ly/34ugiYX
 • How to Get Skilled: Introduction to Individual Skills Management (Project-Centered Course):
  https://bit.ly/3ekuYhB
 • Applying to U.S. Universities: https://bit.ly/2Vpuluz

3. NGÔN NGỮ

COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE "HỊN" NHẤT TỚI HẾT 31/05
 • First Step Korean: https://bit.ly/2VmtqeA
 • Chinese for Beginners: https://bit.ly/2wyZ0x6
 • Tricky American English Pronunciation: https://bit.ly/2yWh5pO
 • Writing English at University: https://bit.ly/2Xvmuyn
 • English for Career Development: https://bitly.com.vn/W02mR
 • English for Business and Entrepreneurship: https://bitly.com.vn/aHPKd

4. KHOA HỌC XÃ HỘI

COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE "HỊN" NHẤT TỚI HẾT 31/05
 • How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course): https://bit.ly/3b7ze23
 • U101: Understanding College and College Life: https://bit.ly/34ycOon
 • Social Psychology: https://bitly.com.vn/PrD2l

5. Y TẾ – SỨC KHỎE

COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE "HỊN" NHẤT TỚI HẾT 31/05
 • COVID-19: What You Need to Know (CME Eligible): https://bit.ly/2JZBdK3
 • Science Matters: Let’s Talk About COVID-19: https://bit.ly/3a6xAwc
 • Psychological First Aid: https://bit.ly/2V2oFYA
 • Social Psychology: https://bit.ly/2XxYuuC
 • A Life of Happiness and Fulfillment: https://bit.ly/2wwJnGq
 • Introductory Human Physiology: https://bit.ly/2V2AKwM
 • Epidemiology: The Basic Science of Public Health: https://bit.ly/3a3dS4z
 • Essentials of Global Health: https://bit.ly/3b731I2
 • Ecology: Ecosystem Dynamics and Conservation: https://bit.ly/3cbiS8L
 • Epidemics, Pandemics and Outbreaks: https://bit.ly/2RsSD5R
 • Global Health: An Interdisciplinary Overview: https://bit.ly/34vRL5G
 • Disaster Preparedness: https://bit.ly/2wF8KpO
 • Disease Screening in Public Health Epidemics: https://bit.ly/3cf07Bc
 • Communicating During Global Emergencies: https://bit.ly/3egMyTD
 • Infection Prevention in Nursing Homes: https://bit.ly/3b5ehVz
 • Disease Clusters: https://bit.ly/2Vn8zaV
 • The Challenges of Global Health: https://bit.ly/3eirPyY
 • Stanford Introduction to Food and Health: https://bitly.com.vn/pYMWk

6. KHOA HỌC DỮ LIỆU (DATA SCIENCE)

COURSERA MỞ MIỄN PHÍ 86 KHÓA HỌC ONLINE "HỊN" NHẤT TỚI HẾT 31/05
 • Probability and Statistics: To p or not to p?: https://bit.ly/3a4g9wj

7. KHOA HỌC MÁY TÍNH – LẬP TRÌNH (COMPUTER SCIENCE)

 • Introduction to Programming with MATLAB: https://bit.ly/2V2ogoQ
 • C++ For C Programmers, Part A: https://bit.ly/3cbjcnZ
 • Computer Vision Basics: https://bit.ly/2Rz8MXh
 • Code Yourself! An Introduction to Programming: https://bit.ly/2xsIkaW
 • Build Your First Android App (Project-Centered Course): https://bit.ly/2yWHfsy
 • Algorithms, Part I: https://bit.ly/3b5kyR5
 • Algorithms, Part II: https://bit.ly/2VqHEee
 • Analysis of Algorithms: https://bit.ly/2V50etG
 • Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines: https://bit.ly/2VCpRkD
 • Computer Science: Programming with a Purpose: https://bit.ly/2VqHGCS
 • Industrial IoT on Google Cloud Platform: https://bit.ly/34uhzzd
 • Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals: https://bit.ly/3ceLKNw
 • Introduction to TCP/IP: https://bit.ly/3a1tAgx

8. CÔNG NGHỆ, AI, MACHINE LEARNING

 • Machine Learning: https://bitly.com.vn/0to5l
 • Machine Learning for Business Professionals: https://bit.ly/2V3UUql
 • Building Conversational Experiences with Dialogflow: https://bit.ly/2wzn8jc
 • Industrial IoT on Google Cloud Platform: https://bit.ly/34uhzzd
 • Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals: https://bit.ly/3ceLKNw
 • Introduction to TCP/IP: https://bit.ly/3a1tAgx
 • AWS Computer Vision: Getting Started with GluonCV: https://bit.ly/3ehmLLm
 • Introduction to Cloud Identity: https://bit.ly/3ekpcfS
 • Cloud Computing Basics (Cloud 101): https://bit.ly/3a2awPq
 • Developing AI Applications on Azure: https://bit.ly/2RBu6f0
 • Getting Started with AWS Machine Learning: https://bit.ly/2y9kOju