có nên học ngành khoa học máy tính

có nên học ngành khoa học máy tính
3