có nên học ngành điện tử viễn thông

có nên học ngành điện tử viễn thông
12