Có hay không nên ghi mức lương mong muốn vào CV xin việc?

Nghỉ việc thôi nếu bạn có những dấu hiệu này (91)