Có cần thiết phải liệt kê tất cả các công việc cũ khi trình bày CV?

barack-obama-1174489_1920