22.06.30-Blog-12

22.06.30-Blog-09
Chính sách mới về lao động – tiền lương: Người lao động được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022