22.06.30-Blog-03

Chính sách mới về lao động – tiền lương: Người lao động được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022
22.06.30-Blog-04