Các nhà tuyển dụng không thích nhìn thấy điều gì trong một CV? – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/12/help_buried_in_paper.jpg