Các đối tượng khác nhau được tính nghỉ phép năm như thế nào?

Các đối tượng khác nhau được tính nghỉ phép năm như thế nào?