CV cho công việc bán hàng và tiếp thị nên tập trung vào những điểm gì? – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2015/04/images.jpg
CV SALES MAN