Hãy lựa chọn những mục tiêu thực tế và khả thi trong Bucket list

Hãy tận hưởng quá trình thực hiện Bucket list thay vì tập trung vào việc đạt mục tiêu

Hãy lựa chọn những mục tiêu thực tế và khả thi trong Bucket list

Hãy tận hưởng quá trình thực hiện Bucket list thay vì tập trung vào việc đạt mục tiêu
Bạn cần đặt mục tiêu về thời gian cho các mục trong Bucket list