biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào

biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào
biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào