cong-viec-telesale4

cong-viec-telesale3

Tổng kết báo cáo tiến độ công việc sau mỗi ngày làm việc

cong-viec-telesale6
cong-viec-telesale5