5-người-việt-nam-gop-mặt-trong-danh-sach-tỷ-phu-thế-giới-của-fosber-2019

doanh-nhan-nguyen-thi-phuong-thao-tong-giam-doc-vietjet-air-nguoi-giu-lua-khat-vong-bay-xa-cho-vietjet1476209621
5-người-việt-nam-gop-mặt-trong-danh-sach-tỷ-phu-thế-giới-của-fosber-2019-01