Kết quả của một cá nhân không làm nên thành tích của tập thể, tuy nhiên một tập thể không thành công thì cá nhân chắc chắn cũng thất bại. (1)

Kết quả của một cá nhân không làm nên thành tích của tập thể, tuy nhiên một tập thể không thành công thì cá nhân chắc chắn cũng thất bại.
Kết quả của một cá nhân không làm nên thành tích của tập thể, tuy nhiên một tập thể không thành công thì cá nhân chắc chắn cũng thất bại. (2)