Grass is greener on the other side

nhảy việc vì lương có xứng đáng?