6 lỗi không dễ nhận ra trong bản sơ yếu lý lịch | TopCV

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/cv.jpg

6 lỗi không dễ nhận ra trong bản sơ yếu lý lịch | TopCV

modern_1-17